جدول مقايسه اي ماشين هاي لبه چسبان محک

لينک ها 

کد کالا 

نام کالا 

مدل 

ايستگاه ها 

پيش گرم کن

پيش فرز

ايستگاه چسب

سرو ته زن اتوماتيک

فرز اوليه

فرز پخ زن

کرنر زن

ليسه

پاشش روغن

پوليش

شيار زن

سرو ته زن دستي

مشخصات فني

2102800

لبه چسبان منحني زن تک فاز

EBM-60 220 V

-

-

دارد

-

-

-

-

-

-

-

-

-

مشخصات فني

2100200

لبه چسبان منحني زن سه فاز

EBM-60 380 V

-

-

دارد

-

-

-

-

-

-

-

-

-

مشخصات فني

2102900

لبه چسبان منحني زن دور متغير تک فاز

EBM-60 V 220 V

-

-

دارد

-

-

-

-

-

-

-

-

-

مشخصات فني

2101900

لبه چسبان منحني زن دور متغير سه فاز

EBM-60 V 380 V

-

-

دارد

-

-

-

-

-

-

-

-

-

مشخصات فني

2100800

فرز سر و ته زن

BD-CCT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

دارد

مشخصات فني

2100700

فرز نوار PVC دوبل

ET-802 N

-

-

-

-

-

دارد

-

-

-

-

-

-

مشخصات فني

2102600

لبه چسبان و فرز نيمه اتوماتيک با سر و ته زن دستي

LEBM-45 M

-

-

دارد

-

-

دارد

-

-

-

-

-

دارد

مشخصات فني

2102500

لبه چسبان و فرز نيمه اتوماتيک با سر و ته زن اتوماتيک

LEBM-45 A

-

-

دارد

دارد

-

دارد

-

-

-

دارد

-

-

مشخصات فني

2102400

لبه چسبان اتوماتيک و فرز نيمه اتوماتيک

ALEBM-45 B-M

-

-

دارد

-

-

دارد

-

-

-

دارد

-

دارد

مشخصات فني

2102300

لبه چسبان اتوماتيک و فرز نيمه اتوماتيک

ALEBM-45 M

-

-

دارد

-

-

دارد

-

-

-

دارد

-

دارد

مشخصات فني

2102700

لبه چسبان و فرز اتوماتيک

ALEBM-45 B-A

-

-

دارد

دارد

-

دارد

-

-

-

-

-

-

مشخصات فني

2103000

لبه چسبان و فرز اتوماتيک

MA-808

-

-

دارد

دارد

-

دارد

-

-

-

دارد

-

-

مشخصات فني

2103800

لبه چسبان و فرز اتوماتيک

MA-808 II

-

-

دارد

دارد

-

دارد

-

دارد

-

دارد

-

-

مشخصات فني

2101600

لبه چسبان و فرز اتوماتيک

ALEBM-55 A

دارد

-

دارد

دارد

-

دارد

-

دارد

-

دارد

-

-

مشخصات فني

2103200

لبه چسبان و فرز اتوماتيک

MA-803 A II

دارد

-

دارد

دارد

-

دارد

-

دارد

-

دارد

-

-

مشخصات فني

2101700

لبه چسبان و فرز اتوماتيک

ALEBM-55 B

دارد

-

دارد

دارد

دارد

دارد

-

دارد

-

دارد

-

-

مشخصات فني

2103300

لبه چسبان و فرز اتوماتيک با کنترل PLC

MA-880 A

دارد

-

دارد

دارد

-

دارد

-

دارد

-

دارد

-

-

مشخصات فني

2103400

لبه چسبان و فرز اتوماتيک با کنترل PLC

MA-880 B

دارد

-

دارد

دارد

دارد

دارد

-

دارد

-

دارد

-

-

مشخصات فني

2103100

لبه چسبان و فرز اتوماتيک با کنترل PLC

MA-803 E

دارد

-

دارد

دارد

دارد

-

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

-

مشخصات فني

2103500

لبه چسبان و فرز اتوماتيک با کنترل PLC

MA-803 C

-

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

-

مشخصات فني

2103600

لبه چسبان و فرز اتوماتيک با کنترل PLC

MA-803 DJ

-

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

-

دارد

دارد

دارد

-

-

مشخصات فني

2103700

لبه چسبان و فرز اتوماتيک با کنترل PLC

MA-803 DJ-1

-

دارد

دارد

دارد

-

دارد

-

دارد

دارد

دارد

-

-