دور کن ريل واگني محک:
شامل دستگاه هاي برش MDF با ريل واگني و با طول 2200 ، 3200 و 3800 ميليمتر

طول ريل
مدل کالا
کد کالا
قدرت
توضيحاتلينک محصول
2200MJ6122TY1223400220V - 4 Hp
دستيمشخصات فني
2200MJ6122TY
1223500380V - 7.5 Hp
دستيمشخصات فني
3200MJ6132TY1223900220V - 4 Hp
تنظيم ارتفاع اتوماتيک - نمايشگر ديجيتالمشخصات فني
3200MJ6132TY
1224000380V - 7.5 Hpتنظيم ارتفاع اتوماتيک - نمايشگر ديجيتالمشخصات فني
3800MJ6138TY1221600220V - 4 Hpتنظيم ارتفاع اتوماتيک - نمايشگر ديجيتالمشخصات فني
3800MJ6138TY1222200380V - 7.5 Hpتنظيم ارتفاع اتوماتيک - نمايشگر ديجيتالمشخصات فني

دور کن ريل واگني Bettn:
شامل دستگاه هاي برش MDF با ريل واگني و با طول  3200 ، 3800 ميليمتر

طول ريل
مدل کالا
کد کالا
قدرت
توضيحاتلينک محصول
3200MS-32451222400220V - 4 Hp
دستي- عرض ريل 41
مشخصات فني
3200MT-3245
1222500380V - 7.5 Hp
دستي- عرض ريل 41مشخصات فني
3200AS-32451222600220V - 4 Hp
اتومات - عرض ريل 41مشخصات فني
3200AT-3245
1222700380V - 7.5 Hpاتومات - عرض ريل 41مشخصات فني
3800MT-38451222800220V - 4 Hpدستي- عرض ريل 41مشخصات فني
3800AT-38451222900
380V - 7.5 Hpاتومات - عرض ريل 41مشخصات فني

دور کن ريل ساچمه اي محک:
شامل دستگاه هاي برش MDF با ريل ساچمه اي و با طول 1800، 2200 ، 3200 ميليمتر

طول ريل
مدل کالا
کد کالا
قدرت
توضيحاتلينک محصول
1800PPS-1800B1222300220V - 4 Hp
دستي- تک موتور
مشخصات فني
2200PPS-2200B
1223000380V - 6.3 Hp
دستي - تک موتور
مشخصات فني
2200PPS-2200B1223600220V - 4 Hp
دستي - تک موتورمشخصات فني
3200PPS-3200A-C
1223700380V - 6.3 Hpدستي - عمود زن 90 درجه
مشخصات فني
3200PPS-3200A-C1223100220V - 4 Hpدستي - عمود زن 90 درجهمشخصات فني
3200PPS-3200B-C1223200380V - 6.3 Hpدستي - زاويه زن 45 درجه
مشخصات فني

on ماشين دور کن 3800 ميليمتر 45 درجه با ريل پيشرفته لوکوموتيوي سه فاز - SLIDING TABLE PANEL SAW  PPS-3800 B-    A

ماشين دور کن 3800 ميليمتر 45 درجه با ريل پيشرفته لوکوموتيوي سه فاز

جزئیات بیشتر
on پانل بر عمودي 5500 ميليمتر محک - VPS-5500

پانل بر عمودي 5500 ميليمتر محک

جزئیات بیشتر

صفحه قبل

| 2 / 2 |

صفحه بعد